NEB Class 12 Nepalese Legal System Model Solution 2080

Complete Model Question and Answer Solution of Class 12 Nepalese Legal System Model Question 2079/2080 SET Issued By NEB based on new syllabus.

 In this Post, We Provide Complete Model Question and Answer Solution of Nepalese Legal System Model Question 2079/2080 SET Issued By NEB.


NEB Class 12 Nepalese Legal System Model Solution 2079 2080


Nepalese Legal System Class 12 Model Question 2079/2080


Subject Code: 1101

NEB-XII

2079 (2023)

Model Question

Nepalese Legal System


(Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.)


Time : 3 hrs.

Full Marks : 75

Attempts all questions.Group A


Very Short answer questions 11 x1 = 11


1. कानुनी प्रणाली भनेको के हो ? दुई वाक्यमा लेख्नुहोस |

What is legal system? Write in two sentences.


2. कानुनी प्रणालीका कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस्‌ |

State any two characteristics of legal system.


3. कानुनी प्रणालीका कुनै दुई महत्व उल्लेख गर्नुहोस्‌ |

Mention any two importance of Legal system.


4. हिन्दू कानुनको दुई स्कूल उल्लेख गर्नुहोस |

State two schools of Hindu law.


5. श्रुति तथा स्मृति कुन कानुनी प्रणालीका कानुनका ख्रोतहरू हुन्‌ ?

Shruti and Smriti are the sources of which legal system?


6. हिन्दू कानुनी प्रणालीलाई दुई वाक्यमा परिभाषित गर्नुहोस |

Define Hindu Legal System in two sentences.


7. अर्ध न्यायिक निकाय भनेका के हो ?

What is quasi-judicial body?


8. मुस्लिम कानुनको सम्प्रदायबारे लेख्नुहोस्‌ |

Write down the schools of Muslim law.


9. कानुनी शिक्षाको कुनै दुई महत्व उल्लेख गर्नुहोस्‌ |

Mention any two important points of legal education.


10. नेपालमा रहेका कानुन व्यावसायीहरूको प्रकार लेख्नुहोस्‌ ।

Write down the categories of lawyers in Nepal.


11. कानुन व्यावसायीको आचार संहिता भनेको के हो ? दुई वाक्यमा लेख्नुहोस्‌ |

What is the code of conduct for lawyers? Write down in two sentences.
Group B


Short Answer questions 8 x 5 = 40


12. कानुनको कुनै तीन आयामको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्‌ |

Describe any three dimensions of law.


13. कस्तो प्रकारको कानुनी प्रणालीलाई समाजवादी कानुनी प्रणाली भनिन्छ ? समाजवादी कानुनी प्रणालीको कुनै तीन विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्‌ |

What type of legal system is called the Socialist Legal System? Write down any three features of the Socialist Legal System.


14. तपाइँको छिमेकमा एक जना एकल महिला बसोवास गर्नुहुन्छ | जसको श्रीमान वितेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ | हिन्दू धर्मअनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार हो जसमा एक पुरुष र महिला सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक सबै किसिमले स्थायी सम्बन्धमा बाँधिएका हुन्छन्‌ | तपाईले कानुन अध्ययन गर्नु भएकोले ती छिमेकी महिलाले अर्को विवाह गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर तपाइँलाई सोध्यो भने उनलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

One of your neighbours is a single woman. It has been more than 10 years since her husband passed away. According to Hinduism, marriage is a religious ceremony in which a man and a woman are bound in a permanent relationship socially, spiritually and physically. Since you have studied law, if the neighbouring woman asked you whether she should get married again or not, what would you suggest to her?

or

हिन्दू कानुनका स्रोतहरूको बारेमा निबन्ध लेख्नुहोस ।

Write an essay on the sources of the Hindu law.


15. नेपाली कानुन प्रणालीमा राम शाहको के योगदान छ ? छोटकरीमा लेख्नुहोस |

What are the contributions made by Ram Shah in the Nepalese Legal system. Explain in brief.


16. तपाईँको आफन्तको बुबाको मृत्य भएर अदालतले दिएको म्यादभित्र उहाँ अदालतमा उपस्थित हुन सक्नुभएन | यस्तो अवस्थामा सो आफन्तले “आफनो धार्मिक परम्पराअनुसार काजक्रिया बस्नुपर्ने हुन्छ, के मैले त्यो सब कार्य सकेपछि अदालत जाँदा हुन्छ ?” भनेर सोधे भने समाधानको उपाय कसरी बताइदिनुहुन्छ ?

Due to the death of your relative's father, he could not appear in the court within the time frame given by the court. In such a situation, the relative said, "According to religion, we have to perform the rituals as per custom. Can I go to the court after the completion of rituals?" What do you suggest in this regard?


17. नेपालको कानुन प्रणालीमा समाजवादी कानुन प्रणाली र धार्मिक कानुन प्रणालीको प्रभावबारे तुलना गर्नुहोस्‌ ।

Compare the influence of Socialist Legal System and Religious Legal System over the Nepalese Legal System.


18. हालको नेपाली कानुनी शिक्षाको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्नुहोस्‌ |

Analyze recent trends of legal education in Nepal.


19. कानुन व्यावसायीले किन कालो कोट लगाउँछन्‌ ? छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्‌ |

Why do lawyers wear black coats? Explain in brief.

or

कानुन व्यावसायीलाई किन सामाजिक अभियन्ता भनिन्छ ? छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस ।

Why are the lawyers called the Social Engineers? Explain in brief.
Group C


Long answer questions 8 x 3 = 24


20. “कमन कानुनी प्रणाली” भनेको के हो 7 यसको विशेषता सहित व्याख्या गर्नुहोस |

What is "Common Legal System"? Explain along with its characteristics.

or

“सिभिल कानूनी प्रणाली” भनेको के हो ? यसको विशेषता सहित व्याख्या गर्नुहोस |

What is "Civil Legal System"? Explain along with its characteristics.


21. नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा संक्षेपमा उल्ल्ख गर्नुहोस |

Describe briefly the constitutional development of Nepal.


22. बैकल्पिक विवाद समाधानद्वारा दुई पक्षबीचको विवाद कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? यस म्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनको आधारमा व्याख्या गर्नुहोस्‌ ।

How can a dispute between two parties be resolved through Alternative Dispute resolution? Explain on the basis of prevailing laws of Nepal in this regard.NEB Class 12 Nepalese Legal System Model Question 2079/80 PDFGetting Info...

About the Author

Iswori Rimal is the author of iswori.com.np, a popular education platform in Nepal. Iswori helps students in their SEE, Class 11 and Class 12 studies with Complete Notes, important questions and other study materials.

Post a Comment

AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.