NEB Class 12 Questions: NEB 12 Model Questions 2080/2024


NEB Class 12 Routine 2080-2081: Class 12 Routine

NEB Class 12 Marketing Model Question Solution 2080

NEB Class 12 Marketing Model Question Solution 2080. Complete Model Question and Answer Solution Class 12 Marketing Model Question 2079/2080 New SET

In this Post, We Provide Complete Model Question and Answer Solution of Class 12 Marketing Model Question 2079/2080 SET Issued By NEB.NEB Class 12 Marketing Model Question Solution 2080

NEB Class 12 Marketing Model Question 2079/2080


Sub. Code : 3081

NEB- XII

2079/2023

Model Question

Marketing


Time: 3 hrs. 

Full Marks: 75


विद्यार्थीहरूले सकेसम्म आफनै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ । दाँया किनारामा दिइएका अङ्कले पूर्णाङक जनाउँदछ।

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.


सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्‌ | (Attempt All Questions)
समूह 'क' (Group 'A')


(अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू/ Very Short Answer Questions) [11x1=11]


1. बजारशास्त्र भनेको के हो?

What is Marketing ?


2. मुख्य वस्तुको कुनै दुईवटा उदाहरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्‌ |

Mention any two examples of core product.


3. “मार्का नाम” लाई “व्यापार चिन्ह” मा तपाईँ कसरी बदल्नुहुन्छ ?

How do you convert "brand name" into "trade mark"?


4. मूल्य निर्धारणको परिभाषा लेख्नुहोस्‌ |

Define pricing.


5. खुद्रा बिक्रेताले के गर्दछ ?

What does a retailer do?


6. तपाइँले कलेजको प्रचारको लागि कुन प्रचार औजारलाई उपयोग गर्नुहुन्छ ? कुनै दुईवटा उल्लेख गर्नुहोस |

Which publicity tools will you use for promoting your college ? Mention any two.


7. कृषि बजारशास्त्रको कुनै दुईवटा विशेषता उल्लेख गनुहोस्‌ |

State any two features of agriculture marketing.


8. 'बजारशास्त्र नैतिकता' शब्दलाई परिभाषित गर्नुहोस्‌ |

Define term 'Marketing ethics’.


9. बजारशास्त्रीको रूपमा तपाइँले उपभोक्ताषति वहन गर्नुपर्ने दुईवटा दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्‌ |

As a marketer, state any two obligations you need to fulfil toward customers.


10. विक्रेताले के कार्य गर्छ ?

What does a salesperson do ?


11. प्रभावकारी विक्रेताको रूपमा तपाइँमा हुनुपर्ने दुईवटा गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस्‌ |

As an effective salesperson, what qualities you should possess ? Mention any two.
समुह 'ख' (Group 'B')


(संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू/ Short Answer Questions) [8x5=40]


12. विशिष्ट बस्तुको विशेषतासहित वर्णन गर्नुहोस्‌ |

Explain the specialty product with its features.


13. तपाईलाई मुनाफा बुद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिइएमा उक्त कार्य कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ ? प्रष्ट पार्नुहोस्‌ |

Suppose you are entrusted with the responsibility of determining the price for product to maximize profit, how do you accomplish this task? Elucidate .


14. उपभोक्ता वस्तुहरूको माध्यम संरचना सचित्र वर्णन गर्नुहोस |

Describe with diagram the channel structure for consumer Products.


15. उपभोक्ताको लागि व्यक्तिगत विक्रयको महत्व उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस्‌ |

Illustrate the importance of personal selling consumer point of view.


16. उत्पादकको रूपमा तपाइँले वस्तुको व्यापार बिक्री प्रवरधनका लागि कुन कुन विधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ ?

As a manufacturer, select the methods of trade sales promotion to promote your product ?


17. नेपालमा औद्योगिक बजारशास्त्रको सम्भाव्यता लेखाजोखा गर्नुहोस्‌ |

Assess the prospects of industrial marketing in Nepal.

Or

तपाईँको विचारमा के एकाइसौ शताब्दिमा सेवा बजारशास्त्र लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ ? कारण सहित व्याख्या गर्नुहोस्‌ |

Do you think service marketing is getting popular in 21% century ? Justify with reason.


18. वर्तमान अवस्थामा नेपाली व्यवसायले भोग्नुपरेका अवरोधहरू के के हुन्‌, वर्णन गर्नुहोस्‌ |

Identify various sorts of barriers Nepali businesses facing today.

Or

बजारशास्त्रमा नैतिक व्यवहार परिचय दिई नैतिक व्यवहार बृद्धि गर्नको लागि निर्देशिकाको खाका तयार गर्नुहोस्‌ ।

Define and outline an ethical guidelines for betterment of ethical behavior in the marketing.


19. विक्रयकलालाई “कला र विज्ञान” रूपमा उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस्‌ |

Illustrate salesmanship as "Art and Science”.
समूह 'ग' (Group 'C')


(विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरू/ Long Answer Questions) [3x8=24]


20. कच्चा पदार्थको अर्थ र विशेषताहरू वर्णन गर्नुहोस | साथै कच्चा पदार्थको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उदाहरण सहित प्रस्ट पार्नुहोस ।

Explain the meaning and features of raw materials. Also illustrate marketing considerations of raw materials. 3+5


21. “नेपालमा वितरण प्रणालीलाई विकास गर्न यातायात र गोदाम दुई प्रमुख तत्वहरू हुन्‌” यो भनाईलाई तर्कका साथ समर्थन गर्नुहोस ।

“Transportation and warehousing are the major components to develop distribution system in Nepal.” Support this statement with convincing logic.

Or

माध्यम द्वन्द्व भनेको के हो ? तपाइँको कम्पनीमा माध्यम सदस्यहरूका विचमा द्धन्द भएमा कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ? यस्ता द्धन्दलाई समाधान गर्ने तरिकाहरूका बारेमा सुझाव दिनुहोस्‌ |

What is channel conflict ? Suggest measure to resolve such types of conflict among the channel members in your company. 2+3+3


22. कृषि बजारशास्त्र भन्नाले के बुझनुहुन्छ ? नेपालमा कृषि बजारशास्त्रमा देखा परेका समस्याहरू खोजी वर्णन गर्नुहोस |

What is meant by agriculture marketing; Explore the problems of agriculture marketing in Nepal. 2+6Marketing Class 12 Model Question 2079/80 PDFMarketing: Class 12 Model 2080 Solution


Group A B C Solution:

About the Author

Iswori Rimal is the author of iswori.com.np, a popular education platform in Nepal. Iswori helps students in their SEE, Class 11 and Class 12 studies with Complete Notes, important questions and other study materials.

Post a Comment

AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.