NEB Class 12 Questions: NEB 12 Model Questions 2080/2024


NEB Class 12 Routine 2080-2081: Class 12 Routine

Civil and Criminal Law and Justice: Class 12 Model 2080

NEB Class 12 Civil Criminal Law & Justice Model Question 2080. Complete NEB new Model Question and Answer Solution Class 12 Civil Criminal Law Justice

In this Post, We Provide Complete Model Question and Answer Solution of Class 12 Civil and Criminal Law and Justice Model Question 2079/2080 SET Issued By NEB.Civil and Criminal Law and Justice: Class 12 Model 2080

NEB Class 12 Civil and Criminal Justice Model Question 2079/2080]


Subject Code: 3201

NEB- XII

2079 (2023)

(Model Question)

Civil and Criminal Law and Justice


विद्यार्थीहरूले सकेसम्म आफूनै शव्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ | दायाँ किनारमा दिइएको अंकले पूर्णाङ् जनाउँदछ । 

(Candidate are required to give their answer in their own words as far as practicable. Figures in the margin indicate full marks.)


Time: 3:00 hrs.

Full Marks: 75


(सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्‌ /Attempt All Questions.)Group 'A'


(अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू/ Very Short Answer Questions.) (11x1=11)


1. देवानी कानुन भनेको के हो?

What is Civil Law ?


2. देवानी र फौजदारी न्यायबीचको कनै दुई मूख्य भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस्‌ |

Mention any two major difference between civil and criminal justice.


3. विवाहित महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि लिनुपर्ने कुनै दुईवटा आधार लेख्नुहोस्‌ |

Write any two criteria of divorce for a married woman.


4. कनै दम्पतिले धर्मपुत्र वा पुत्री राख्न चाहेमा पहिलो चरणमा के गर्न सुझाव दिनुहुन्छ ?

If a couple wishes to adopt a child, what do you suggest them to take as the first step ?


5. के-कस्ता किसिमका अपराधहरू जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित हुन्छन्‌ ? कुनै दुईवटा उल्लेख गर्नुहोस्‌ ?

What sort of crimes is related to heinous crime ? Mention any two.


6. फौजदारी कानुनअन्तर्गतको सापेक्ष र निरपेक्ष दायित्वबीच रहेको फरक एक वाक्यमा छुट्याउनुहोस्‌ |

Differentiate between relative and strict liability under criminal law in one sentence.


7. प्यारोल भन्नाले के बुझिन्छ ? एक वाक्यमा लेख्नुहोस्‌ |

What do you understand by parole ? Write in a sentence.


8. लिच्छवी कालमा कसुरदारलाई कस्ता किसिमका सजायहरू दिइन्थ्यो ? कुनै दुईवटा उल्लेख गर्नुहोस्‌ ।

What sort of sentences were given to the convicted during ‘Lichchhavi” period ? Mention any two.


9. किर्ते भनेको के हो?

What is forgery ?


10. गोपनियताको हक भनेको के हो 7

State the term right to privacy.


11. अपराध पीडितका कनै दुईवटा कर्तव्यहरू लेख्नुहोस्‌ |

Write any two duties of crime victims.
Group 'B'


संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू (Short Answer Questions.) (8x5=40)


१२, देवानी कानुन र न्यायको महत्व किन छ ? पृष्टि गर्नुहोस्‌ |

Why civil law and justice is important ? Justify.

OR

"कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन” भन्ने भनाइलाई पृष्टि गर्नुहोस्‌ |

"Ignorance of law is no excuse." Justify.


१३. कुनै पुरूषले आफ्नु पत्नीका विरूद्ध सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दायर गर्न चाहेमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाकाबारेमा सुझाव दिनुहोस्‌ |

Suggest a male client regarding the steps to be taken while filing divorce petition against his wife.


१४. धर्मपुत्र वा पुत्रीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा जिम्मेवारीका बारेमा छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्‌ |

Explain the roles and responsibilities of adopted children in brief.


१५. अपराध र फौजदारी कानुनको प्रकृतिका बारेमा छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्‌ |

Explain the nature of crime and criminal law in brief.

OR

अपराधका विभिन्न चरणहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस्‌ |

Illustrate the different stages of crime.


१६, नेपालमा सुधारात्मक दण्ड प्रणाली कसरी प्रयोगमा ल्याइएको छ, a0 गर्नुहोस्‌ |

How reformative punishment system is operated in Nepal ? Explain.


१७. नेपालको आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीका कुनै पाँचवटा विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्‌ |

Mention any five characteristics of modern Nepalese criminal justice system.


१८. सम्पत्तिसम्बन्धी कस्रको बारेमा संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस्‌ |

Explain briefly regarding the offences against property.


१९. दोहोरो खतराको सिद्धान्त कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ ?

In what situation the principle of double jeopardy is applied,
Group 'C'


(विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरू/ Long Answer Questions.) (3x8=24)


20. पतिसँगबाट अंश लिई भिन्न बस्न चाहेमा त्यस्तो महिलालाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दै कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्‌ ।

How do you suggest a lady client who is wishing to get partition from her husband as per the provisions of Muluki Civil Code, 2074 B.S. ? Explain.


21. करार भनेको के हो ? वैध करारका आवश्यक तत्वहरूको वर्णन गर्नुहोस्‌ |

What is a contract ? Explain the essential elements of a valid contract.

OR

करारको उल्लङ्घन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा करारको उल्लङ्घन भएमा उपलब्ध कानुनी उपचारका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्‌ ।

What do you mean by breach of contract ? Mention the legal remedies available for breach of contract in Nepal.


22. व्यक्ति विरूद्धको कस्र गम्भीर अपराध हो” भन्ने अनाइलाई व्यक्ति विरूद्धको कस्रका प्रकारका आधारमा पृष्टि गर्नुहोस्‌ ।

‘Offences against person is a serious crime’. Justify this statement in the light of different kinds of offences against person.Civil Criminal Justice Law Class 12 Model Question 2079/80 PDFAlso Read:

NEB Class 12 Model Question 2079/2080 | All Subjects

Legal Drafting

Nepalese Legal system

About the Author

Iswori Rimal is the author of iswori.com.np, a popular education platform in Nepal. Iswori helps students in their SEE, Class 11 and Class 12 studies with Complete Notes, important questions and other study materials.

Post a Comment

AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.